Munamägi

Munamäggi
Robert Ungru päevik, Munamägi
Munamägi munamägi sinu silm siin palju
nägi wana vabaduse koda uhke orjastaja oda
Murelik su muna kuju toob mul tuhmi luuletuju
halestades sinu harjald näen ma vana aegu warjud

Mitu korda munamägi oli tibla warga vägi
sõjalaagris sinu rajal suure põhja sõja ajal
Wahvast heitles erastweres wene tsaari rahva hulg
nii et pea weerles weres rootsi kangelasde sälg

Sina tundsit taarasugu juba wanal wabal ajal
nägid wangi walust lugu orja iket Eestimaal
Kuulsid wanemuise mängi eesti pinal helgivad
nägid siis priuse sängi orja ohku oppuvad

Nägid pühajärwe sõda kui lõi kalewide poeg
wererada pergu sõda mida maitses meie aeg
Nägid hirmust eesi heitlusd röövirüütli leeriga
Lembitu ja mehme wõitlesd ria risti sõiduga

Kuulsid nende sõõja hüüdi kangelased karmisd keelt
nägid eesti pühapüüdi waba meeste mehist meelt
Nägid kuidas wabad rahwasd raudsed rüütlid surnuds lõid
kuitas järel jäänuid rahvasd kubjad metsasd widsu tõid

Nägid sa kuis were rada joogsma hagas igal pool
joogsis seitse aasta sada mis kõig tegi kubja hool
Nägid sa kuis palwed kandi ette mõisa herrale
neile teisdest enne peksa anti et saags ruttem minema

Nägid sa kuis were ojad woolama lõid meje maal
kuidas eesti tüdret pojad ohkasivad orja aal
Kuulsid sa ju tuule juttu aasta sadu priiusesd
nägid kuitas priius ruttu hagas paistma igald poolt

Nägid wabaduse päikesd meile tõusvad ida poolt
ja siis eesti rahvasd wäigesd henda eesd siin kandwad hoolt
Nägid lagund warga karju mööda teesid rutavad
kes weel näkusid su harja kodu poole tõdasid

Nägid sa kuis wiimsel wargal saaba kanad lõiwad tuld
nüüd sesd ajasd wabald hingad meije eesti põlu muld
Nüüd on kümme aastad mööda wabaduse süni aast
asunig nüüd wirgald tööda et saags rohkem tulu töösd

Munamägi munamägi kes su harjal torni tegi
se on waba eesti rahwas kes on olnud iga wahwas
Nägid sa ju ika kaugel üle rahva üle maa
kuitas pisar kuiwas laugel kui mööda teed läksid naad

Kuuled nüüd kui laulu kaja kõlab üle kodu maa
täidab iga suure wäigse maja kostab üle metsade
Laulukajal rõõmsad toonid se on kalewide keel
weri woolab meestesoonis rõõmus eesti rahva meel

Taara tamed kohisevad puhub wabaduse tuul
jõed joogsu mühisevad lauldes liigub neiju huul.